Regulamin korzystania z serwisu internetowego gielda-paliw.com

Zależy nam, by wszyscy użytkownicy naszego serwisu czuli się pewnie i bezpiecznie. Zapraszamy do zapoznania się z poniższym regulaminem na temat zasad korzystania z serwisu. Dzięki temu każdy Użytkownik będzie miał pewność, w jaki sposób przestrzegane są jego prawa oraz w jaki sposób poprawnie korzystać z serwisu.

Ogólne założenia

 • Administratorem serwisu jest gielda-paliw.com, którego właścicielem jest  Soddisfare Polska, 55-080 Katy Wrocławskie ul. Orzechowa 10-2,                NIP  8961545325 Regon 362644702

 • Administrator udostępnia do kontaktu adres poczty elektronicznej Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 • Niniejszy regulamin dostępny jest przez cały okres istnienia Serwisu, a dostęp do jego treści możliwy jest poprzez kliknięcie linku "Regulamin" w stopce Serwisu.

 • Każdy Użytkownik z chwilą akceptacji Regulaminu oświadcza, że zapoznał się z jego treścią i wyraża zgodę na jego warunki.

 • Serwis jest ogólnopolską platformą prezentacji zleceń (ogłoszeń) świadczenia usług i oferowania produktów oraz pośredniczenia w ich sprzedaży, z którego mogą korzystać zarówno osoby fizyczne, prawne a także podmioty nie posiadające osobowości prawnej, którym ustawa przyznaje zdolność prawną.

Logowanie w serwisie jest bezpłatne.
Zamieszczanie ogłoszeń standardowych (nie promowanych) w serwisie jest bezpłatne. Koszt ogłoszeń promowanych jest każdorazowo wybierany przez Użytkownika serwisu w trakcie zamieszczania ogłoszenia.

Odkrywanie danych zleceniodawcy

- Dane kontaktowe zleceniodawcy z zamiarem kupna udostępniane są wyłącznie zarejestrowanym użytkownikom, po opłaceniu podanej w zleceniu ilości kredytów.

- Dane zleceniodawcy z zamiarem sprzedaży udostępniane są wyłącznie zarejestrowanym użytkownikom, bez konieczności opłacania Pakietów Kredytowych

         1. Rejestracja

1.1 Rejestracja osoby fizycznej w serwisie jest możliwa pod warunkiem wypełnienia wszystkich oznaczonych jako obligatoryjne pól formularza rejestracyjnego. 
1.2. Rejestracja osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nie posiadającej osobowości prawnej mającej zdolność prawną, jest możliwa pod warunkiem wypełnienia wszystkich, oznaczonych jako obligatoryjne pól formularza rejestracyjnego (w szczególności: nazwy firmy, numerów NIP oraz REGON).
1.3 Procedura rejestracji zostaje zakończona w momencie gdy rejestrujący dokona zwrotnego potwierdzenia, w sposób określony w liście wysłanym drogą elektroniczną przez Administratora na adres e-mail podany w formularzu rejestracyjnym.

1.4. Użytkownik powinien dbać o to, aby jego dane podane przy rejestracji w serwisie były aktualizowane w przypadku jakichkolwiek zmian.
1.5. Użytkownik może przejść procedurę rejestracyjną tylko jeden raz, chyba ze Administrator postanowi inaczej. 
1.6. Użytkownik jest zobowiązany do podania prawdziwych, aktualnych i kompletnych danych podczas swojej rejestracji w Serwisie. 
1.7. Rejestrując się w Serwisie, Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Serwis oraz akceptuje politykę prywatności Serwisu.
1.8. Rejestracja w Serwisie wymagana jest tylko przy pierwszej wizycie. Dalsze korzystanie z Serwisu możliwe jest po zalogowaniu się w Serwisie, co następuje po podaniu indywidualnego Loginu oraz hasła. 
1.9. Użytkownikiem Serwisu może być tylko osoba pełnoletnia

1.10.Osoba odwiedzająca Serwis, która poprawnie przeszła proces rejestracji, tj. posiada Konto ("Użytkownik") zostanie dopisana do bazy danych, co będzie umożliwiało korzystanie z serwisu.

1.11.Przeglądanie zleceń ( ofert) w Serwisie nie wymaga przechodzenia przez proces Rejestracji. Użytkownicy anonimowi, którzy nie przeszli pomyślnie przez proces Rejestracji, nie mają możliwości zobaczenia danych kontaktowych do Użytkowników Serwisu oraz kontaktowania się z nimi za pośrednictwem Serwisu.

            2.Zakres usług świadczonych za pomocą Serwisu i zasady korzystania z Serwisu

2.1 Użytkownik ma możliwość prezentowania za pośrednictwem Serwisu na stronach informacji i innych treści o sobie i od siebie.

2.2Użytkownik ma prawo w każdym momencie do usunięcia swojego Konta z Serwisu. Użytkownik może tego dokonać po zalogowaniu do serwisu.

               2.3 Niedopuszczalne jest podawanie danych kontaktowych przez Użytkowników w innych miejscach niż wyznaczył to administrator serwisu.

2.4 Udostępniając materiały do Serwisu, Użytkownik oświadcza, iż:

posiada uprawnienia lub zgody wymagane przepisami prawa do tego, aby przekazane materiały mogło być udostępnione publicznie (opublikowane) na łamach Serwisu oraz w innych mediach, zgodnie ze zgodami udzielonymi przez Użytkownika na podstawie innych postanowień Regulaminu i publikacja materiałów nie spowoduje naruszenia jakichkolwiek praw osób trzecich;

2.5Administrator nie udostępni w żaden inny sposób, niż to wynika z celu Serwisu oraz zakresu udzielonych zgód i oświadczeń, informacji ani danych o Użytkownikach jakimkolwiek innym podmiotom, bez podstawy prawnej nakazującej Administratorowi takie działanie i zapewnia o podejmowaniu wszelkich starań, aby informacje te były strzeżone właściwie, a w szczególności w sposób przewidziany przepisami ustawy o ochronie danych osobowych i rozporządzeniami wydanymi na jej podstawie.

2.6 Administrator dołoży wszelkich starań aby treść Ofert, Profili oraz wszelkich publicznych informacji o Użytkowniku była możliwie zweryfikowana. W tym celu Administrator Serwisu, zastrzega sobie prawo do sprawdzania i moderacji Profili oraz Ofert dostępnymi mu sposobami, (np. telefon, email, serwis www) oraz weryfikacji referencji publikowanych na łamach serwisu. Profile Użytkowników, którzy potwierdzili swoje dane osobowe, przesyłając kopię dowodu osobistego do Administratora Serwisu zostaną osobno oznaczone, w celu podkreślenia ich zwiększonej wiarygodności.

2.7 Administrator dołoży wszelkich starań, aby Serwis oraz wszystkie usługi udostępniane za jego pośrednictwem działały w sposób ciągły bez jakichkolwiek zakłóceń.

2.8 Administrator Serwisu może blokować konta Użytkowników, którzy w sposób uporczywy naruszają Regulamin. W takiej sytuacji konsument ma prawo do zwrotu kwoty odpowiadającej niewykorzystanej części świadczenia.

               2.9 Administrator może zamieszczać w serwisie reklamy własne i innych podmiotów.

2.10 W przypadku, kiedy Użytkownik wyrazi na to zgodę, Administrator Serwisu może kierować do niego treści reklamowe z wykorzystaniem systemu poczty wewnętrznej i poczty elektronicznej.

2.11 Administrator Serwisu może czasowo, całkowicie lub częściowo wyłączyć Serwisu w celu jego ulepszenia, dodawania usług, naprawienie awarii lub przeprowadzania konserwacji, w miarę możliwości po uprzednim uprzedzeniu użytkowników. W takiej sytuacji konsument ma prawo do zwrotu kwoty odpowiadającej niewykorzystanej części świadczenia.

2.12 Administrator może przesyłać użytkownikom informacje i ogłoszenia, w tym komunikaty techniczne dotyczące funkcjonowania Serwisu za pomocą systemu wewnętrznej poczty, pocztą elektroniczną lub wyświetlając je w Serwisie.

2.14 Użytkownik jest wyłącznie odpowiedzialny za umieszczane przez niego w Zleceniach lub Ofertach informacje i materiały. W szczególności każdy z Uczestników zobowiązuje się do nie naruszania praw autorskich i dóbr osobistych innych Użytkowników i osób trzecich. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za żadne informacje umieszczone w Serwisie przez Użytkowników.

            3. Wymagania techniczne umożliwiające korzystanie z Serwisu

3.1 Aby korzystać z Serwisu, Użytkownik powinien dysponować sprzętem komputerowym spełniającym następujące wymagania techniczne: komputer z internetową przeglądarką WWW obsługującą technologie cookies oraz JavaScript.

3.2 Korzystanie z niektórych usług udostępnianych przez Serwis wymaga spełniania następujących warunków technicznych, niezbędnych do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Administrator: dostęp do poczty elektronicznej, możliwość realizacji przelewów pieniężnych lub posiadanie karty kredytowej.

3.3 Do szczególnych zagrożeń związanych z korzystaniem przez Użytkowników z Serwisu należy korzystanie z niego bez stosowania zabezpieczeń opisanych w dokumentacji przeglądarki internetowej. Dotyczy to w szczególności mechanizmów rozszerzających możliwości przeglądarek o funkcje wykraczające poza standard HTML. W przypadku nieprawidłowej konfiguracji zabezpieczeń przeglądarki istnieje też możliwość przechwycenia danych przesyłanych z i do serwera WWW. Ponadto korzystanie z Serwisu wymaga udostępnienia podstawowych informacji o komputerze Użytkownika: adres IP, domena, adres poprzednio odwiedzanej strony internetowej (strony, z której Użytkownik połączył się z Serwisem wybierając odpowiedni odsyłacz), używana przez Użytkownika przeglądarka oraz system operacyjny itp.

3.4 Funkcja oraz cel oprogramowania lub danych niebędących składnikiem treści usługi, wprowadzonych przez Administratora do systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Użytkownik (cookies), jest następujący: prowadzenie statystyki odwiedzin Serwisu, spersonalizowanie treści w Serwisie do potrzeb Użytkownika, ułatwienie nawigacji w Serwisie.

3.5 Administrator Serwisu może wdrażać do Serwisu we wszelkich jego płaszczyznach, rozwiązania funkcjonalne, identyfikacyjne lub inne, które okażą się odpowiednie do przedmiotu lub uwarunkowań technicznych Serwisu, w związku z możliwościami występowania zachowań lub zdarzeń niepożądanych bądź zagrażających prawom lub interesom Użytkowników, Administratora Serwisu albo uzasadnionym interesom innych podmiotów, ze względu na charakter medium jakim jest sieć Internet (chodzi tu o przeciwdziałanie takim cechom Internetu jak nieprzewidywalne kierunki lub możliwości rozwoju technologii rodzących zagrożenia, rozległość, niemożność weryfikacji ze stanem rzeczywistym, anonimowość itp.). W szczególności Administrator Serwisu może oznaczać różnymi metodami i cechami materiały przekazywane do Serwisu przez Użytkowników, dla wykazywania ich pochodzenia z Serwisu, co ma na celu przeciwdziałanie wykorzystywaniu tych materiałów w sposób niezgodny z wolą Użytkowników przez jakiekolwiek podmioty do tego nieupoważnione. Każdy Użytkownik może zwrócić się do Administratora Serwisu o zaniechanie stosowania takich rozwiązań w stosunku do materiałów od niego pochodzących, a Administrator Serwisu będzie mógł odmówić temu żądaniu jedynie w przypadkach, gdy mogłoby to naruszać uzasadniony interes Administratora Serwisu lub podmiotów trzecich.

           4. Ograniczenia korzystania z Serwisu

4.1 Korzystając z Serwisu każdy jego użytkownik zobowiązuje się do podejmowania tylko i wyłącznie działań zgodnych z obowiązującym prawem, zasadami współżycia społecznego i dobrymi obyczajami oraz zobowiązuje się do przestrzegania zakazu dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

4.2 Korzystanie z Serwisu podlega ograniczeniom wynikającym z przepisów prawa polskiego oraz z powszechnie przyjmowanych zasad postępowania odnoszących się do wszystkich użytkowników Internetu, które mają na celu ochronę ich interesów oraz interesów osób trzecich (netykieta).

4.3 Dodatkowym kosztem, jaki użytkownicy ponoszą w związku z korzystaniem z Serwisu, jest koszt połączenia z serwerem, gdzie umieszczono Serwis, którego wysokość jest zależna od czasu trwania połączenia i taryfy stosowanej przez operatora sieci, z której użytkownicy korzystają.

            5. Reklamacje

5.1 Wszelkie reklamacje składane w związku z korzystaniem z Serwisu mogą być przesyłane na adres elektroniczny Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

5.2 Reklamacja powinna zawierać: dane Klienta, wystarczające do kontaktu, informacje wystarczające do identyfikacji zamówienia, którego dotyczy reklamacja oraz treść samej reklamacji.

5.3 W terminie 21 (dwudziestu jeden) dni od otrzymania reklamacji, zostanie ona rozpatrzona i zgłaszający ją zostanie poinformowany tą samą drogą o zajętym stanowisku.

5.4 W przypadku braku akceptacji przez zgłaszającego reklamację stanowiska Administratora, zgłaszający reklamację może dochodzić swych praw na zasadach ogólnych korzystając z sądowych, a w przypadku zgody obu stron – pozasądowych, metod rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń.

            6. Zobowiązania i odpowiedzialność Administratora

6.1 Informacje zawarte w Serwisie a umieszczone przez Administratora zostały zebrane lub opracowane w dobrej wierze.

6.2 Administrator dokłada wszelkich starań, by użytkownikom umożliwić jak najobszerniejszy dostęp do informacji znajdujących się w Sieci. Dlatego na stronach Serwisu publikowane są linki do stron zewnętrznych zawierających interesujące informacje. Administrator nie zweryfikował treści stron internetowych, z którymi połączone są Serwis i nie ponosi odpowiedzialności za ich zawartość. Umożliwienie połączenia ze stroną nie będącą własnością Administratora nie oznacza, że rekomenduje on taką stronę lub produkty czy też usługi, o których mowa na stronie prowadzonej przez osobę trzecią. Administrator nie odpowiada za politykę prywatności innych stron i nie ponosi również odpowiedzialności za ewentualne szkody wynikające z korzystania ze stron, do których umieszczono linki w Serwisach ani tych, które zawierają linki do Serwisu (niezależnie od tego, czy są to szkody materialne czy inne, związane z umieszczonymi w tych serwisach informacjami, tekstami, plikami graficznymi lub programami). Większość serwisów udostępnianych w Internecie posiada własne regulaminy korzystania z zawartych w nich treści. Zachęcamy do zapoznawania się z tymi dokumentami - to pozwoli na uniknięcie nieporozumień.

6.3 Użytkownicy Serwisu publikują swoje komentarze, opinie, wyłącznie na własną odpowiedzialność. Administrator ponosi odpowiedzialność za treści zamieszczane przez użytkowników w Serwisie wyłącznie na zasadach określonych w ustawie oświadczeniu usług droga elektroniczną. Osoby naruszające przepisy prawa oraz warunki korzystania z Serwisu, ponoszą odpowiedzialność za takie działania. Osoby zamieszczające materiały naruszające prawo lub prawem chronione dobra osób trzecich mogą ponieść z tego tytułu odpowiedzialność karną lub cywilną.

6.4 Użytkownikom Serwisu, zabrania się przesyłania za pomocą Serwisu materiałów:

  • zawierających treści wulgarne, nieprzyzwoite, profanujące, gorszące lub w inny sposób kontrowersyjne;

  • zawierających treści naruszające lub mogące naruszać dobra osobiste jakichkolwiek osób trzecich;

  • zawierających treści mające postać groźby lub inwektywy, o wymowie zastraszającej, propagujące nienawiść;

  • naruszających prawa uzyskane przez osoby trzecie, włączając w to prawa do znaku towarowego, handlowego, firmowego i oznaczeń pochodzenia, naruszających prawa autorskie;

  • zawierających treści stanowiące formę przestępstwa lub wykroczenia przeciwko porządkowi publicznemu, albo naruszające prawa prywatne, jak i zawierających treści promujące, zachęcające lub oferujące instrukcje dotyczące działalności nielegalnej, a w szczególnie hakerstwa i crackingu.

  • zawierających oprogramowanie, informacje lub inne materiały zawierające wirusy, "konie trojańskie", dane zawierające "pluskwy", bądź inne szkodliwe lub niszczące elementy;

  • zawierających treści erotyczne, o naturze lubieżnej lub nieprzyzwoitej, jak również naruszających prawo;

  • zawierających przekazy reklamowe.

6.5 Administrator Serwisu nie ponosi odpowiedzialności za "kradzieże Kont" dokonywane przez osoby trzecie, które nie były skutkiem zamierzonego działania lub zaniedbania Administratora Serwisu, a także za pobieranie zdjęć z Serwisu i umieszczanie ich w innych serwisach WWW lub wykorzystywanie w inny sposób przez osoby trzecie, gdyż Serwis nie ma możliwości zablokowania kopiowania fotografii z Serwisu.

            7. Własność intelektualna

7.1 Wszelkie prawa do Serwisu są zastrzeżone (o ile nie zaznaczono inaczej). Zastrzeżenie praw obejmuje zarówno zawartość strony - jej elementy tekstowe i graficzne, jak również projekt i układ poszczególnych stron serwisu. Korzystanie z Serwisu nie wiąże się z przeniesieniem na rzecz użytkowników jakichkolwiek majątkowych praw autorskich do tekstów, utworów, oznaczeń czy baz danych znajdujących się w Serwisie.

7.2 Administrator zaznacza, że kopiowanie, modyfikowanie lub transmitowanie całości lub części Serwisu, w zakresie w jakim nie jest to niezbędne do zwykłego korzystania z Serwisu, bez pisemnej zgody Administratora jest zabronione (poza szczególnymi przypadkami oznaczonymi w ustawie).

7.3 Nazwy usług Administratora, zamieszczone w Serwisie, są nazwami handlowymi lub zarejestrowanymi znakami towarowymi. Wszystkie użyte w Serwisie inne znaki i nazwy firmowe lub towarowe należą lub są zastrzeżone przez ich właścicieli i zostały użyte wyłącznie w celach informacyjnych. Podlegają one ochronie zgodnie z właściwymi przepisami prawa i ich wykorzystywanie jest zabronione, w związku z czym, dostępu Użytkowników do Serwisu nie należy interpretować jako przyznania jakiejkolwiek licencji lub prawa do korzystania ze znaków występujących w Serwisie bez uprzedniej pisemnej zgody właściciela takich znaków.

7.4 Użytkownik, udostępniający w Serwisie jakiekolwiek materiały udziela innym użytkownikom na czas nieokreślony, niewyłącznej, nieodpłatnej licencji na wykorzystanie takich materiałów i utworów na następujących polach eksploatacji: trwałe lub czasowe zwielokrotnienie utworów w całości lub w części jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową, w szczególności wprowadzanie do pamięci operacyjnej, magnetycznej, magneto-optycznej lub optycznej komputerów i innych urządzeń technicznych, w zakresie, w jakim jest to niezbędne do korzystania z treści i utworów w sposób wynikający z ich natury i przeznaczenia oraz sposobu publikacji w Serwisie.

7.5 Użytkownik, udostępniający w Serwisie jakiekolwiek materiały udziela Administratorowi na czas nieokreślony, niewyłącznej, nieodpłatnej licencji na wykorzystanie takich materiałów i utworów na następujących polach eksploatacji: publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i remitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, trwałe lub czasowe zwielokrotnienie utworów w całości lub w części jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową, w szczególności wprowadzanie do pamięci operacyjnej, magnetycznej, magneto-optycznej lub optycznej komputerów i innych urządzeń technicznych.

            8. Ochrona prywatności

8.1 Administrator postępuje zgodnie z obowiązującym prawem i chroni prywatność oraz dane osobowe Użytkowników. Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami zasad ochrony danych osobowych udostępnianych Administratorowi w czasie korzystania z Serwisu.

8.2 Dane osobowe Użytkowników zbierane są wyłącznie na potrzeby Serwisu i przetwarzane w celu realizacji działalności gospodarczej, prowadzenia akcji promocyjnych i reklamowych.

8.3 Wszystkie zebrane przez Administratora dane osobowe (czy to w formularzu rejestracyjnym, czy w inny sposób) są chronione i przechowywane zgodnie z obowiązującym prawem polskim w myśl ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. 2002 r. Nr 101 poz. 926, ze zm.) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204).

8.4 Dane osobowe będą wykorzystywane i przetwarzane jedynie przez uprawnionych i odpowiednio przeszkolonych pracowników lub współpracowników Administratora, zobowiązanych umowami do zachowania poufności.

8.5 Dane Użytkowników, zgodnie z celem serwisu, są przekazywane zainteresowanym ofertą Użytkownikom Serwisu oraz użytkownikom serwisów partnerskich.

8.6 Użytkownik wyraża zgodę na przesyłanie drogą e-mailową newsletterów oraz powiadomień o zleceniach, które odpowiadają wskazanym przeze mnie kryteriom.

8.7 Subskrybent newslettera w każdej chwili ma możliwość rezygnacji z otrzymywania newslettera. Administrator może ujawniać ogólne zestawienia statystyczne dotyczące oglądalności serwisu współpracującym z Administratorem firmom i agencjom badawczym. Zapewniamy, że udostępniane dane nie umożliwiają identyfikacji poszczególnych Użytkowników.

8.8 Technologia cookies (zwanych po polsku "ciasteczkami") pozwala na spersonalizowanie treści w serwisie do potrzeb Użytkownika i ułatwia nawigację w serwisie. Pliki te pozwalają również na ustalenie danych statystycznych na temat ruchu w Serwisie.

8.9 Pliki cookie są przekazywane do przeglądarek internetowych użytkowników Serwisu i następnie są przechowywane w pamięci komputerów użytkowników i odczytywane przez serwery przy każdorazowym połączeniu z Serwisem. Zapewniamy naszych użytkowników, że pliki cookie nie zawierają żadnych informacji umożliwiających osobom trzecim poznanie danych osobowych użytkownika ani skontaktowania się z użytkownikiem za pomocą poczty elektronicznej. Administrator zaznacza także, że zapis plików cookie nie umożliwia Administratorowi ani osobom postronnym dostępu do prywatnych komputerów użytkowników.

8.10 Wszystkie zgromadzone pliki cookies są wykorzystywane jedynie w celach statystycznych, aby usprawnić funkcjonalność i atrakcyjność Serwisu. Dzięki plikom cookie możemy określić, które miejsca naszego Serwisu są dla użytkowników atrakcyjne. Pliki cookie są usuwane z systemu natychmiast po ich wykorzystaniu. Każdy użytkownik może również ręcznie usunąć pliki z przeglądarki - wystarczy je wykasować z listy tymczasowych plików internetowych. Popularne przeglądarki internetowe w działach "Pomoc" mają dokładnie opisane procedury usuwania plików cookie.

8.11 W Serwisie prócz plików cookie zbierane są również adresy IP użytkowników, gromadzone na podstawie logów dostępowych. Podobnie jak pliki cookie, są one wykorzystywane w celach statystycznych oraz w celu poprawy funkcjonowania Serwisu. Numery IP mogą być udostępnione upoważnionym organom, na podstawie przepisów prawa.

8.12 Jeżeli do korzystania z Serwisu niezbędne jest podanie danych osobowych, każdy użytkownik Serwisu ma możliwość wglądu, aktualizacji i usunięcia danych dotyczących jego osoby. W przypadku usunięcia danych użytkownik traci możliwość z korzystania z Serwisu w takim zakresie, w jakim dane te są niezbędne do korzystania z udostępnionych przez Serwis usług. Usunięcie danych koniecznych do rejestracji użytkownika w Serwisie jest równoznaczne z utratą możliwości korzystania z Serwisu.

         9. System płatności

9.1 W serwisie gielda-paliw.com środkiem płatniczym są kredyty sprzedawane w pakietach poprzez system Przelew24.pl.

9.2 Dostępne metody płatności pozwalające na wykupienie Pakietu 6, 12, 24 i 50 Kredytów. Koszt jednego kredytu to 2,00zł.

9.3 Wykupione Pakiety Kredytów Użytkownik powinien wykorzystać w ciągu 12 miesięcy

9.4 Niewykorzystane Pakiety Kredytów przepadają i nie są zwracane w jakiejkolwiek formie:

9.5 W przypadkach określonych w ust. powyższym Użytkownikowi nie przysługuje roszczenie o zwrot ekwiwalentu pieniężnego ani przyznanie jakiejkolwiek innej usługi w zamian za niewykorzystane punkty w ramach wykupionego pakietu

            10. Postanowienia końcowe

10.1 Osoby naruszające przepisy prawa oraz warunki korzystania z Serwisu, ponoszą odpowiedzialność za takie działania.

10.2 Spory mogące wyniknąć w związku ze świadczeniem Usług pomiędzy Administratora a Usługobiorcami niebędącymi konsumentami poddaje się pod rozstrzygnięcie sądu powszechnego właściwego według siedziby Administratora.

10.3 Pragnąc zapewnić Państwu najwyższy standard usług informujemy o możliwości kierowania pytań i sugestii pod adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. Dołożymy wszelkich starań aby rozwiązać każdą problematyczną sytuację.

10.4 Jeżeli zetknąłeś się w serwisie z treściami lub incydentami ze strony użytkowników, które uważasz za niewłaściwe lub naganne koniecznie napisz do nas na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

10.5 Administratorowi przysługuje prawo zmiany regulaminu w każdej chwili.

10.6 Nowy regulamin zaczyna obowiązywać z chwilą jego opublikowania w Serwisie na stronie

10.7 Logując się Użytkownik zaświadcza, że akceptuje zmiany w regulaminie.

10.8 Odmowa akceptacji wysłana za pośrednictwem poczty elektronicznej przez Użytkownika do Administratora jest równoznaczna z rozwiązaniem umowy z Serwisem.

Logowanie

Facebook